REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§ 1 Informacje o sprzedawcy

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.pracowniapolnoc.com oferowanych do sprzedaży przez:

 

Irenę Kiełb prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Północ Irena Kiełb z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Budziszyńska 41, 31-619 Kraków, o numerze NIP 6783058578, REGON 365764855, adres e-mail: pracowniapolnoc@gmail.com

 

Kontakt ze Sprzedawcą:

 • adres pocztowy: Pracownia Północ Irena Kiełb, ul. Budziszyńska 41, 31-619 Kraków

 • adres e-mail: pracowniapolnoc@gmail.com

 

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

 

 

§ 2 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://pracowniapolnoc.shopshood.com/page.php?gid=3 .

 2. Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracowniapolnoc.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

 

 

§ 3 Wymogi techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do sieci Internet,

  • standardowy system operacyjny,

  • standardowa przeglądarka internetowa,

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 


§ 4 Postanowienia wstępne

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów zaprezentowanych na stronach Sklepu.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

   


 

 

§ 5 Zakupy w Sklepie
 

 1. Wszystkie ceny towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 7. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU lub PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 8. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (faktura bez VAT), która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 11. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 13. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub za pomocą internetowych płatności PayU i PayPal.

 

 

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

 

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej SA;

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej.

   

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 2. Koszt i forma dostawy każdorazowo wskazane są w opisie produktu w zakładce „dostawa i płatność”.

 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeżeli nieprawidłowo wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi od Kupującego, zamówienie zostanie anulowane.

 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. Jeśli towar znajdzie się na nowo w posiadaniu Sprzedawcy, Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania towaru Klientowi. Przekazanie towaru Klientowi odbywa się na koszt Klienta.

 5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zawinione przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

 6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

 7. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

 8. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione towary:

  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  • płatność za pośrednictwem serwisu PayU;

  • płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.

 

§ 7 Realizacja zamówienia

 

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w wymaganym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówienie.

 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania wysyłki.

 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.


 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego towaru.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do Regulaminu).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Pracownia Północ Irena Kiełb, ul. Budziszyńska 41, 31-619 Kraków. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


 

§ 9 Procedura reklamacji

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.

 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając reklamację w formie elektronicznej na adres mailowy pracowniapolnoc@gmail.com .

 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji – rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady;
  b. Żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;
  c. Dane kontaktowe składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres e- mail Klienta);

  d. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.

 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  • żądać usunięcia wady,

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

   

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 6. W przypadku naprawy produktu, Klient powinien dostarczyć produkt na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 8. Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad reklamacji.


 

§ 10 Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.


 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.


 

 

 


 


 


ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pracownia Północ Irena Kiełb

ul. Budziszyńska 41

31-619 Kraków

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Towaru _______________________________________________

 • adres konsumenta__________________________________________________

 • nr konta bankowego ________________________________________________

Data

Podpis konsumenta

 

 


 


 


 


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach sklepu internetowego www.pracowniapolnoc.com.

Administratorem danych jest Irena Kiełb prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Północ Irena Kiełb z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Budziszyńska 41, 31-619 Kraków, o numerze NIP 6783058578.

Kontakt z administratorem sklepu możliwy pod adresem e-mail: pracowniapolnoc@gmail.com

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

 

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem pracowniapolnoc@gmail.com.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub po prostu skontaktować się ze mną.

 

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. OVH, Shopshood – w celu przechowywania danych na serwerze,

 2. PayU, PayPal – w celu przetworzenia płatności za zamówienie,

 3. Pakamera – w celu korzystania z systemu mailingowego,

 4. Poczta Polska, DPD Polska, InPost, Apaczka – w celu dostawy zamówień składanych w Sklepie,

 5. Bizin.pl, Biuro rachunkowe Spectrum – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, wystawiania faktur i przechowywania dokumentów księgowych.

 

Newsletter. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Faktury. Jeżeli wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

 

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące. Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

 zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

 poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

 korzystać z narzędzi analitycznych,

 korzystać z narzędzi marketingowych,

 zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 

Funkcje społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

 

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.